โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2562

 นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อจองลำดับการสมัครเข้าเรียน
แล้วนำเอกสารพร้อมใบสมัครมายื่นต่อโรงเรียนในวันที่ 

- ห้องเรียนพิเศษ  23-27 กุมภาพันธ์ 62
- ห้องเรียนปกติ  23-27 มีนาคม 62 หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น) 
    จำนวน  1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น) 
    จำนวน 1 ชุด
4.  สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน  1 ชุด 
5.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานใบรับรอง 
     การเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1) หรือหลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ในกรณีที่จบจากโรงเรียนอื่น)
6.  เอกสารประกาศผลการสอบ O – Net จาก สทศ.  (สามารถปริ้นได้จากเว็บไซต์  สทศ.)
     จำนวน  1 ชุด
7.  รูปถ่าย ขนาด  1 นิ้วครึ่ง   จำนวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)


รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 5720 ครั้ง