โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
 
ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
เข้าทำแบบสำรวจการศึกษาต่อ
เพื่อนำข้อมูลจัดทำเป็นสารสนเทศและจัดทำวารสารช่อกันเกราฉบับพิเศษ
ข้อมูลของนักเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาในปีต่อๆ ไป
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่สละเวลาให้ข้อมูล
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 647 ครั้ง