แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์
1. ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ให้นักเรียนเข้าเรียนผ่าน Google Meet “KK Online Station” บนเว็บไซต์ ของโรงเรียน http://www.ky.ac.th ตามเวลาเรียนในตารางสอนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
2. ติดต่อสื่อสารกับครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชา เมื่อนักเรียนมีความจำเป็น หรือเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ผ่านทางช่องทาง Line Facebook โทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ
 
3. สร้างความเข้าใจร่วมกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์