โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบานชื่น ประไพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายภัทรวัฒน์ เขียวขจี
ครู คศ.2

นางสาวคณภร อัตจริต
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา คงทรัพย์
ครู คศ.1

นายอดิศักดิ์ แสงจันทร์ดี
ครูผู้ช่วย