โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิชย์วศิน พิมพ์เทศ
ครู คศ.1

นายดิเรก ขนรกุล
พนักงานราชการ