โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุริยา ฮุยประโคน
ครู คศ.1

นางสาวกวินนา และโวหาร
ครู คศ.1

นายกฤษณะพงษ์ สงคง
ครู คศ.1

นางสุมาลี จันอรัญ
ครู คศ.1

นางสาวภาณุกา พลไชยขา
ครูผู้ช่วย